Legislation

 

Declaraţia Universală a drepturilor omului Всеобщая декларация прав человека
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice Международный пакт о гражданских и политических правах
Pactul international  cu privire la drepturile economice, sociale si culturale Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах

 

 

Constituţia Republicii Moldova Конституция Молдовы
Codul Electoral Кодекс о выборах
Regulamentul Parlamentului Регламент Парламента
Lege privind partidele politice Закон о политических партиях
Lege privind organizarea judecătorească Закон о судоустройстве
Lege privind accesul la informaţie Закон о доступе к информации
Lege cu privire la petiţionare Закон о подаче петиций
Lege privind întrunirile Закон о собраниях
Lege cu privire la avocaţii parlamentari Закон о парламентских адвокатах
Lege cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale Закон о о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам
Lege cu privire la asociaţiile obşteşti Закон об общественных объединениях

 

 
   
                                                                                         

  Copyright © 2007-2013 Institute for Democracy