WWW.INDEM.ORG

 

August, 2019

 

 

GRANTS COMPETITION 2019

 

 

Institute for Democracy is announcing of the sub-grant programme

 

 

The Institute for Democracy in partnership with the Media Center from Transnistria and the National Institute for Women of Moldova started a sub-grant programme for NGOs, supported by the European Union (European Instrument for Democracy and Human Rights).

 

The general objective of sub-grant program is to provide support to civil society projects contributing to the absolute prohibition of torture and ensuring accountability for torture and other ill treatment in the Republic of Moldova.

 

The implementation timeframe for project should be of up to 12 months. Projects should start in November 2019 and be finalized October 2020.

The maximum amount the applicants can request under their project proposals budget will not exceed 6.000 euro per one project (each joint sub-grant – minimum 4.000 euro and maximum 6.000 euro without cofinancing).

Only in exceptional cases, the Institute for Democracy will examine the possibility to fund a project with up to 7.000 euro.

It is recommended to the NGO/NGOs to find a co-financing. The existence of a co-financing will be a significant advantage in the selection process.  

 

The organizations that are interested in applying for this Grants Competition should submit a package of documents.

 

The application package should the following documents:

Application Form (which will include the requested budget and activities timeline). Handwritten Application Forms will not be accepted;

Copy of the registration certificate to prove that the partners are registered legal entities;

Mandate for co-applicant;

CVs of Project Manager/s, accountant and key staff, involved in project's implementation (compiled in the same format for the whole team);

A brief overview of the activities of the organization (including, if applicable, recommendation letters from donors, developed materials: researches, strategies, training aids, newsletters, brochures: newspaper articles, audio-/video clips, photo reports, etc.);

Other relevant materials.

 

The Application Form and Applicant's Guidelines are posted on the Institute for Democracy website (http://www.indem.org) and Media Center website (https://mediacenter.md).

These documents can also be received by sending a request at the e-mail: id.moldova@yahoo.com

 

Deadline for submission of proposals: SEPTEMBER 30, 2019

 

The documents can be sent either by mail at: id.moldova@yahoo.com titled as "Anti-Torture-2019". Incomplete applications shall not be examined.

For additional information on the application process: id.moldova@yahoo.com

 

Applicants Guidelines

Application Form

Mandate for co-applicant

 

Руководство для соискателя финансирования

Запрос на финансирование  (Форма заявки)

Мандат коаппликанта.

 


INSTITUTUL PENTRU DEMOCRAȚIE ANUNȚĂ UN CONCURS DE GRANTURI

 

Institutul pentru Democrație (Comrat) în parteneriat cu Institutul Național al Femeilor din Moldova „Egalitate” și Centrul Media din Transnistria, lansează un concurs de granturi mici. Activitatea respectivă este realizată în cadrul proiectului „Împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii” implementat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului.

Obiectivul general al programului de granturi mici este acela de a susține inițiativele organizațiilor societății civile din Republica Moldova care au drept scop prevenirea, combaterea torturii, precum și creșterea responsabilității pentru actele de tortură, tratamentelor inumane și degradante în Republica Moldova.

Durata realizării proiectelor este de până la 12 luni. Proiectele urmează să deruleze în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020. Suma maximă a bugetului nu trebuie să depășească 6000 Euro (suma fiecărui grant nu va fi mai mică de 4000 Euro și mai mare de 6000 Euro). În situații excepționale, suma bugetului solicitat poate fi de 7000 Euro. Aplicanților li se recomandă asigurarea subfinanțării pentru proiect. Co-finanțarea proiectului va constitui un avantaj în cadrul concursului de preselecție.

PACHETUL DE APLICARE VA CONȚINE URMATOARELE DOCUMENTE:
1. Rezumatul proiectului în limba engleză (nu mai mult de 1 pagină), ce conține o analiză a situației, a obiectivelor, a acțiunilor, a rezultatelor și a sumei solicitate.
2. Formularul de cerere (care include bugetul solicitat și programul de lucru). Formularele completate manual nu sunt acceptate.
3. Copia documentului de înregistrare, care confirmă faptul că partenerii sunt persoane juridice înregistrate;
4. Mandatul co-aplicantului;
5. CV-urile managerilor de proiect, ale contabililor și ale angajaților cheie, implicați în implementarea proiectului (sub aceeași formă pentru întreaga echipă).
6. O scurtă prezentare generală? a activității organizației (inclusiv, dacă este necesar, scrisori de recomandare din partea altor donatori, materiale elaborate: investigații, strategii, manuale de instruire, buletine, broșuri, orice alte materiale / informații utile: articole din ziare, clipuri audio / video, foto-sesii de la evenimente etc.).
7. Alte materiale utile.

Formularul de aplicare și Ghidul aplicantului pot fi găsite pe site-ul Institutului pentru Democrație (http://www.indem.org) și a Centrului Media din Transnistria (
https://mediacenter.md).
Pachetul de documente poate fi solicitat la adresa electronică: id.moldova@yahoo.com

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 30 septembrie 2019.

Dosarul aplicantului poate fi expediat la adresa electronica: id.moldova@yahoo.com, cu mențiune în titlu "Anti-Torture-2019".

Pentru informații suplimentare referitor la procesul de aplicare la concurs, scrieți la adresa: id.moldova@yahoo.com

 

Applicants Guidelines

Application Form

Mandate for co-applicant

 

 

Программа субгрантов 2019

 

Институт демократии объявляет программу субгрантов

 

 

С целью противостояния применению пыток в Республике Молдова в рамках Европейского инструмента содействия демократии и правам человека, Институт демократии в партнерстве с Национальным институтом женщин Молдовы «Равноправие» и Медиа Центром Приднестровья при поддержке Европейского Союза открыл программу суб-грантов для НПО Республики Молдова.

 

Общая цель программы субгрантов заключается в оказании поддержки проектам гражданского общества, способствующим запрету пыток и обеспечению ответственности за пытки и другие виды жестокого обращения в Республике Молдова.

 

Срок реализации проекта должен охватывать период до 12 месяцев. Проекты должны начинаться в ноябре 2019 г. и заканчиваться не позже октября 2020 г.

Максимальная сумма бюджета, которую заявители могут запросить для предложенных проектов, не должна превышать 6 000 евро (размер каждого субгранта будет минимум 4 000 и максимум 6 000 евро без учета софинансирования).

В исключительных случаях возможно финансирование проекта на сумму до 7 000 евро.

Организациям настоятельно рекомендуется обеспечить софинсирование для проекта. Со-финансирование будет существенным преимуществом при отборе. Организации, заинтересованные в подаче заявки на участие в конкурсе проектов, должны представить пакет документов.

 

ПАКЕТ ЗАЯВКИ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 1. Резюме проекта на англ. языке (не более 1 страницы), содержащее анализ ситуации, цели, действия, результаты проекта и запрашиваемую сумму.
 2. Форма заявки (куда войдут запрашиваемый бюджет и график работ). Формы, заполненные от руки, не принимаются.
 3. Копия документа о регистрации, подтверждающая, что партнеры являются зарегистрированными юридическими лицами.
 4. Мандат коаппликанта.
 5. Автобиографии (CV) менеджеров проекта, бухгалтера и основных сотрудников, занятых в реализации проекта (составляются в одинаковой форме для всего коллектива).
 6. Краткий обзор деятельности организации (в том числе, по необходимости, рекомендательные письма от других доноров, разработанные материалы: исследования, стратегии, учебные пособия, бюллетени, брошюры; любые другие полезные материалы / сведения: статьи из газет, аудио / видеоклипы, фоторепортажи с мероприятий, и т. д.).
 7. Другие полезные материалы.

 

Форму заявки и Руководство заявителя можно найти на вебсайте Института демократии (http://www.indem.org) и Медиа Центра Приднестровья (https://mediacenter.md).

Эти документы также можно получить по электронной почте: id.moldova@yahoo.com

Крайний срок подачи предложений: 30 сентября 2019.

 

Документы можно прислать по электронной почте: id.moldova@yahoo.com, указав в теме "Стоп пыткам-2019".

За дополнительной информацией о процессе подачи заявок обращайтесь по электронной почте: id.moldova@yahoo.com

 

 

Applicants Guidelines

Application Form

Mandate for co-applicant

 

Руководство для соискателя финансирования

Запрос на финансирование  (Форма заявки)

Мандат коаппликанта.

 

 

Объявленный конкурс является частью проекта “«Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток»”, финансируемого Европейским Союзом и внедряемого Институтом демократии в партнерстве с Национальным институтом женщин Молдовы «Равноправие» и Медиа Центром Приднестровья.

 

 

 

 

 

 

February 11, 2018

 

GRANTS COMPETITION 2018: ROUND 2

 

The Institute for Democracy in partnership with the Association for Bulgarian Culture “Rodoliubets” and the Center for Protection and Promotion of the Young Women's Rights started a sub-grant programme for NGOs on both banks of the Nistru river.

 

WITHIN THE ROUND 1 OF THE PROGRAMME, 3 APPLICATIONS FOR FINANCING WERE SELECTED:

1) The National Youth Council of Moldova (Chisinau) in partnership with the Center for Social and Legal Initiatives "Participation" (Bender).

Project: Training Teachers on Using IT in the Learning Process.

2) The Association of Psychologists Tighina (Causeni) in partnership with the non-profit association “Women Today” (Parcani).

Project: Teachers from Both Banks of Nistru Teach Democracy.

3) The Comrat Legal Clinic in partnership with the Media Center of Transnistria (Tiraspol).

Project: Increase of Legal Knowledge of Future Teachers on Both Banks of Nistru  River.

 

Currently, the Institute for Democracy is announcing the 2nd round of the collection of applications for the expression of interest in projects, the implementation of which is planned for May 2018 - October 2018.

 

The Institute for Democracy in partnership with the Association for Bulgarian Culture “Rodoliubets” and the Center for Protection and Promotion of the Young Women's Rights announces an Expression of Interest for projects that will be implemented from May 2018 until October 2018.

This sub-grant program is open within the framework of the project “Raising Mutual Trust between Teachers on the Banks of the Nistru River: Building Regional Capacities for the Continuous Development of Teachers”, financed by the European Union (Support for the Confidence Building Measures Program) and implemented by the Institute for Democracy in partnership with the Association for Bulgarian Culture "Rodoliubets" and the Center for Protection and Promotion of the Young Women's Rights.

The Institute for Democracy in partnership with the Association for Bulgarian Culture “Rodoliubets” and the Center for Protection and Promotion of the Young Women's Rights will provide 7 joint sub-grants to NGOs (in partnership with educational institutions) from the Transnistrian region and Moldova to support their joint initiatives aimed at confidence-building measures through human rights education activities.

The implementation timeframe for any project should be of up to 6 months. Projects should start in May 2018 and be finalized October 2018.

The maximum amount the applicants can request under their project proposals budget will not exceed 7.000 euro per one project (each joint sub-grant – minimum 3.000 euro and maximum 7.000 euro without cofinancing).

The specific objective of this sub-grant program is encouraging the development of sustainable partnerships and capacity of civil society of both banks of the river through the establishment of cross-river platforms for cooperation at pedagogical community level.

The sub-grant program priority: Joint activities of Transnistrian and Moldavian NGOs (in partnership with educational institutions or for education project) in human rights education.

The organizations that are interested in applying for this Grants Competition should submit a package of documents.

 

The application package should the following documents:

 • Application Form (which will include the requested budget and activities timeline), filled in English (or Russian). Handwritten Application Forms will not be accepted;

 • Copy of the registration certificate to prove that the partners are registered legal entities;

 • Mandate for co-applicant;

 • CVs of Project Manager/s, accountant and key staff, involved in project's implementation (compiled in the same format for the whole team);

 • A brief overview of the activities of the organization (including, if applicable, recommendation letters from donors, developed materials: researches, strategies, training aids, newsletters, brochures: newspaper articles, audio-/video clips, photo reports, etc.);

 • Other relevant materials.

 

The Application Form and Applicant's Guidelines are posted on the Institute for Democracy website (http://www.indem.org) and Association for Bulgarian Culture “Rodoliubets” website (http://rodoliubec.org).

These documents can also be received by sending a request at the e-mail: id.moldova@yahoo.com

 

Deadline for submission of proposals: MARCH 31, 2018

 

The documents can be sent either by mail at: id.moldova@yahoo.com titled as "CBM-2018". Incomplete applications shall not be examined.

For additional information on the application process: +373 68005099; +373 77787932 or by e-mail at: id.moldova@yahoo.com

  

Applicants Guidelines

Application Form

Mandate for co-applicant

 

 

 

Программа субгрантов 2018: 2 раунд

  

Институт демократии в партнерстве с Обществом болгарской культуры «Родолюбец» и Центром продвижения и защиты прав молодых женщин открыли программу суб-грантов для НПО с двух берегов Днестра.

 

В РАМКАХ 1 РАУНДА ПРОГРАММЫ БЫЛИ ОТОБРАНЫ 3 ЗАЯВКИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

1) Национальный Совет молодежи Молдовы (Кишинев)  в партнерстве с Центром социальной и правовой инициативы "Участие" (Бендеры).

Проект: Обучение  учителей  использованию  IT  в процессе обучения.

2) Ассоциация Психологов Тигина (г. Каушаны)  в партнерстве с некоммерческим партнерством Женщины сегодня (Парканы).

Проект: Учителя с обеих сторон Днестра учат демократии.

3) Юридическая клиника (г. Комрат) в партнерстве с Медиа Центром Приднестровья (г. Тирасполь).

Проект: Повышение правовых знаний будущих педагогов обоих берегов Днестра.

 

В настоящее время Институт демократии объявляет второй раунд сбора заявок о выражении заинтересованности в проектах, реализация которых запланирована на май 2018 г. – октябрь 2018 г.

 

Институт демократии в партнерстве с Обществом болгарской культуры «Родолюбец» и Центром продвижения и защиты прав молодых женщин объявляет 2 раунд конкурса грантов в рамках проекта «Повышение взаимного доверия между учителями обоих берегов Днестра: Формирование регионального потенциала для непрерывного развития квалификации учителей в сфере современных проактивных методов образования в области прав человека», финансируемого Европейским Союзом.

Институт демократии в партнерстве с Обществом болгарской культуры «Родолюбец» и Центром продвижения и защиты прав молодых женщин предоставит 7 совместных суб-грантов для НПО с правого берега реки Днестр  и НПО с Приднестровского региона (желательно в партнерстве с учебными заведениями) с целью поддержки их совместных инициатив, направленных на укрепление доверия посредством образовательной деятельности в области прав человека.

Срок реализации проекта должен охватывать период до 6 месяцев. Проекты должны заканчиваться не позже октября 2018 г.

Максимальная сумма гранта, которую заявители могут запросить для предложенных проектов, не должна превышать 7 000 евро (размер каждого субгранта будет минимум 3 000 и максимум 7 000 евро, в среднем гранты будут варьироваться в размере 4-6 тыс. евро без учета софинансирования).

Конкретная цель этой программы субгрантов заключается в том, чтобы поощрить развитие устойчивых партнерских связей и потенциала гражданского общества обоих берегов реки Днестр посредством создания совместных платформ сотрудничества педагогов с двух берегов Днестра.

Приоритет программы субгрантов: совместная деятельность приднестровских НПО и НПО с правого берега Днестра (в партнерстве с учебными заведениями или для учебных заведений) в сфере обучения правам человека. Все проекты должны подаваться от имени партнерств, состоящих как минимум из 2 организаций с двух берегов (т. е., как минимум, по одной организации с каждого берега реки Днестр), в которых одна из них выступает в качестве основного заявителя. В качестве основного заявителя организация может подать только одно проектное предложение на данный конкурс грантов.

Организации, заинтересованные в подаче заявки на участие в конкурсе проектов, должны представить пакет документов.

 

ПАКЕТ ЗАЯВКИ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 1. Резюме проекта на англ. языке (не более 1 страницы), содержащее анализ ситуации, цели, действия, результаты проекта и запрашиваемую сумму.
 2. Форма заявки (куда войдут запрашиваемый бюджет и график работ), заполняется на английском (или русском) языке. Формы, заполненные от руки, не принимаются.
 3. Копия документа о регистрации, подтверждающая, что партнеры являются зарегистрированными юридическими лицами.
 4. Мандат коаппликанта.
 5. Автобиографии (CV) менеджеров проекта, бухгалтера и основных сотрудников, занятых в реализации проекта (составляются в одинаковой форме для всего коллектива).
 6. Краткий обзор деятельности организации (в том числе, по необходимости, рекомендательные письма от других доноров, разработанные материалы: исследования, стратегии, учебные пособия, бюллетени, брошюры; любые другие полезные материалы / сведения: статьи из газет, аудио / видеоклипы, фоторепортажи с мероприятий, и т. д.).
 7. Другие полезные материалы.

Форму заявки и Руководство заявителя можно найти на вебсайте Института демократии (http://www.indem.org) и Общества болгарской культуры «Родолюбец» (http://rodoliubec.org).

Эти документы также можно получить по электронной почте: id.moldova@yahoo.com

Крайний срок подачи предложений: 31 марта 2018.

 

Документы можно прислать либо по электронной почте: id.moldova@gmail.com, указав в теме "СВМ-2018". Все аппликаты получат уведомление о получении заявки.

 

За дополнительной информацией о процессе подачи заявок обращайтесь по тел.: +373 68005099; +373 77787932 или по электронной почте: id.moldova@yahoo.com

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ до конца апреля 2018 ГОДА

  

Руководство для соискателя финансирования

Запрос на финансирование

Мандат коаппликанта.

 

 

Объявленный конкурс является частью проекта “Повышение взаимного доверия между учителями обоих берегов Днестра: Формирование регионального потенциала для непрерывного развития квалификации учителей в сфере современных проактивных методов образования в области прав человека”, финансируемого Европейским Союзом и внедряемого Институтом демократии в партнерстве с Обществом болгарской культуры «Родолюбец» и Центром продвижения и защиты прав молодых женщин.

 

 

 

 

CONCURS DE GRANTURI MICI

 

Institutul pentru Democrație, în parteneriat cu Societatea de Cultură Bulgară "Rodoliubets" și Centrul pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeilor Tinere anunță o competiție de granturi în cadrul proiectului "CREȘTEREA ÎNCREDERII RECIPROCE DINTRE CADRELE DIDACTICE DE PE CELE DOUĂ MALURI ALE NISTRULUI: FORMAREA CAPACITĂȚII REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUĂ A COMPETENȚELOR PROFESORILOR ÎN DOMENIUL METODELOR PRO-ACTIVE MODERNE DE EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI" finanțat de Uniunea Europeană.

Institutul pentru Democrație, în parteneriat cu Societatea de Cultură Bulgară "Rodoliubets" și Centrul pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeilor Tinere, va oferi 7 sub-granturi comune pentru ONG-urile din regiunea Transnistreană și Moldova (de preferință în parteneriat cu instituțiile de învățământ) pentru a sprijini inițiativele lor comune ce vizează consolidarea încrederii prin activități educaționale în domeniul drepturilor omului.

Perioada de implementare a proiectului va acoperi o perioadă de până la 6 luni. Proiectele vor vor încheia cel târziu în octombrie 2018.

Suma maximă a bugetului pe care solicitanții o pot solicita pentru proiectele propuse nu va depăși 7.000 de euro (mărimea fiecărui sub-grant va fi de minimum 3.000 și maximum 7.000 de euro, granturile medii vor varia în volum de 4-6 mii de euro fără cofinanțare).

Obiectivul specific al acestui program de sub-granturi este încurajarea dezvoltării de parteneriate durabile și a capacității societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului prin crearea unor platforme comune de cooperare între cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului.

Prioritatea programului de sub-granturi: activități comune ale ONG-urilor din Transnistria și Moldova (în parteneriat cu instituțiile de învățământ sau pentru instituțiile de învățământ) în domeniul educației pentru drepturile omului.

Toate proiectele trebuie depuse în numele parteneriatelor formate din cel puțin 2 organizații de pe cele doua maluri (adică cel puțin o organizație de pe fiecare mal al râului Nistru) în care unul dintre ei acționează ca solicitant principal. În calitate de solicitant principal, organizația poate prezenta doar o propunere de proiect pentru acest concurs de finanțare nerambursabilă.

Organizațiile, interesate să depună o cerere de participare la concursul de proiecte, trebuie să prezinte un pachet de documente conținând Formularul de candidatură și documentele care dovedesc statutul juridic al solicitantului, calificările persoanelor care vor fi implicate în organizarea acțiunilor și conducerii specificate, precum și orice alte informații care dovedesc experiența și capacitatea solicitantului de a realiza acest proiect.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 31.03.2018.

 

PACHETUL DE APLICARE VA CONȚINE URMATOARELE DOCUMENTE:

 • Rezumatul proiectului în limba engleză (nu mai mult de 1 pagină), ce conține o analiză a situației, a obiectivelor, a acțiunilor, a rezultatelor și a sumei solicitate.

 • Formularul de cerere (care include bugetul solicitat și programul de lucru) completat în limba engleză (sau rusă). Formularele completate manual nu sunt acceptate.

 • Copia documentului de înregistrare care confirmă faptul că partenerii sunt persoane juridice înregistrate.

 • Mandatul co-solicitantului.

 • Autobiografiile (CV-urile) managerilor de proiect, ale contabililor și ale angajaților cheie implicați în implementarea proiectului (sub aceeași formă pentru întreaga echipă).

 • O scurtă prezentare generală a activităților organizației (inclusiv, dacă este necesar, scrisori de recomandare din partea altor donatori, materiale realizate: cercetare, strategii, manuale de instruire, buletine, broșuri, orice alte materiale / informații utile: articole din ziare, clipuri audio / video, foto-sesii de la evenimente etc.).

 • Alte materiale utile.

 

Formularul de aplicație și Ghidul aplicantului pot fi găsite pe site-ul Institutului pentru Democrație (http://www.indem.org) și al Societății de Cultură Bulgară "Rodoliubets" (http://rodoliubec.org).

 

 

Applicants Guidelines

Application Form

Mandate for co-applicant

 

 

 
   
                                                                                       

    Copyright © 2007-2019 Institute for Democracy